LANGARA COLLEGE

- Địa điểm: Vancouver, British Columbia
- Có 3 khoá học Chăm sóc cá nhân
- Có khoá học Tiếng Anh

VANCOUVER COMMUNITY COLLEGE

- Địa điểm: Vancouver, British Columbia
- Có 3 khoá học Y tế - Sức Khoẻ

SOUTHERN ALBERTA INSTITUTE OF TECHNOLOGY

- Địa điểm: Vancouver, British Columbia
- Có 3 Khoá học Y tế Sức Khoẻ
- Có khoá học Tiếng Anh

FANSHAW COLLEGE

- Địa điểm: Vancouver, British Columbia
- Có 4 khoá học Y tế Sức khoẻ

HUMBER COLLEGE

- Địa điểm: Toronto, British Columbia
- Có 3 khoá học Y tế - Sức khoẻ
- Có khoá học Tiếng Anh