University of Saskatchewan: Đăng ký lớp học cho kỳ Thu/Đông.

Tất cả các sinh viên đủ điều kiện để đăng ký cho các lớp học sẽ nhận được thông tin về cách đăng ký qua email, và có thể tìm thấy chi tiết ở link này. Trường cũng sẽ gửi thêm các thông tin hướng dẫn cho các sinh viên đã đăng ký cho chương trình Learning Community (LC) hoặc đang bắt đầu các lớp học ở College of Engineering vì quy trình đăng ký cho các nhóm này sẽ khác nhau.

THÔNG TIN VỀ LỚP HỌC

Khi tìm kiếm về các lớp học, các bạn sinh viên nên chú ý đến cột thuộc tính để biết lớp đó sẽ học từ xa hay học tại trường.

  • “Class Taught Remotely” có nghĩa là lớp/phòng thí nghiệm sẽ được lên lịch để học từ xa và sẽ không học trực tiếp trong lớp
  • “Class is offered on-line only” nghĩa là lớp học/phòng thí nghiệm sẽ được dạy hoàn toàn thông qua phương thức giảng dạy trên web và sẽ không học trực tiếp trong lớp
  • Nếu một lớp học/ phòng thí nghiệm không có thuộc tính “class taught remotely” hoặc “Class is offered on-line only” thì lớp học đó hiện đang được lên lịch để giảng dạy trực tiếp, bất kể vị trí lớp học hiện đã được chỉ định hay chưa.

Việc chỉ định phòng học cho giảng dạy trực tiếp tại trường sẽ được hoàn thành khi gần bắt đầu kỳ mùa Thu; sinh viên không nên mặc định là các lớp học chưa có phòng học trong danh sách thì sẽ học trực tuyến.

Thường xuyên kiểm tra cột “Attributes” . sinh viên đăng ký cho các lớp học có yêu cầu thực hành ở phòng thí nghiệm cần thường xuyên kiểm tra cột “Attributes” cho cả hai phần lớp học và phòng thí nghiệm. Một lớp học học trực tuyến có thể vẫn có phòng thí nghiệm trực tiếp.

Việc tổ chức các lớp học vẫn đang được các trường hoàn thiện. Sau khi cổng đăng ký lớp học mở,  một vài lớp có thể đổi từ giảng dạy trực tiếp sang trực tuyến và ngược lại. Nếu như lớp học thay đổi, sinh viên sẽ được trường gửi email thông báo. Tuy nhiên, trường khuyến khích sinh viên thường xuyên kiểm tra thông tin về lớp học bạn đã đăng ký .

CÁC MỐC THỜI GIAN ĐỂ ĐĂNG KÝ LỚP HỌC: 12 tháng 6

  • Bắt đầu lúc 9h30 sáng, đăng ký cho các bạn sinh viên năm nhất của College of Arts and Science , và College of Education*
  • Bắt đầu lúc 12pm, đăng ký mở cho sinh viên năm nhất nhập học Colleges of Agriculture and Bioresources, Engineering, Kinesiology và Edwards School of Business.

*Sinh viên năm nhất ngành Education và các sinh viên nhập học Kinesiology/Education Combined Program cần đăng ký cho Education LCs như một phần của yêu cầu đối với chương trình học cùng với các lớp học khác của họ.

Thông tin về đăng ký khóa học có thể xem ở link sau:

https://students.usask.ca/academics/classes.php?utm_source=Authorized+Recruitment+Partners&utm_campaign=bc07eeb1b8-EMAIL_CAMPAIGN_2018_03_07_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_244db58083-bc07eeb1b8-193650201

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Copyright & Disclaimer

The information on this site is for information purposes only. Canada International Student Magazine Inc (CISM) assumes no liability or responsibility for any inaccurate, delayed or incomplete information, nor for any actions taken in reliance thereon. The information contained about each individual, event or organization has been provided by such individual, event organizers or organization, or third parties without verification by us.

Any form of reproduction of any content on this website without the written permission of the publisher, is strictly prohibited. CISM is operated by Canada International Student Magazine Inc. a trademarked company; all rights reserved.