Các mốc thời gian Đăng kí nhập học tại KPU.

Thời gian mở cổng nộp đơn cho các kỳ nhập học của KPU như sau:

Kỳ mùa Thu ( tháng 9 hàng năm) : 

  • 1 tháng 10: bắt đầu nhận application
  • 1 tháng 3: hạn cuối để nhận hồ sơ cho một vài khóa học. Một vài chương trình có thể gia hạn thời gian nhận hồ sơ tùy thuộc vào số lượng hồ sơ đã nhận.
  • 1 tháng 8: sau ngày này thì cổng nhận hồ sơ sẽ đóng.

Kỳ mùa Xuân ( tháng 1 hàng năm )

  • 1 tháng 2: bắt đầu nhận hồ sơ
  • Đầu tháng 4: bắt đầu gửi offer cho một vài chương trình giới hạn
  • 1 tháng 8: hạn cuối để nhận hồ sơ cho một vài khóa học. Một vài chương trình có thể gia hạn thời gian nhận hồ sơ tùy thuộc vào số lượng hồ sơ đã nhận.
  • 1 tháng 12: sau ngày này thì cổng nhận hồ sơ sẽ đóng.

Kỳ mùa hè ( tháng 5 hàng năm)

  • 1 tháng 6: bắt đầu nhận application
  • 1 tháng 12: hạn cuối để nhận hồ sơ cho một vài khóa học. Một vài chương trình có thể gia hạn thời gian nhận hồ sơ tùy thuộc vào số lượng hồ sơ đã nhận.
  • 1 tháng 4: sau ngày này thì cổng nhận hồ sơ sẽ đóng.

Nguồn: https://www.kpu.ca/admission/deadlines-international?fbclid=IwAR1Gpy_LoM9kYtLefpYZqB0EdtwrsAfdtRyrb-6Fwd1ZQLhKh8DsDZ4rEUY

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Copyright & Disclaimer

The information on this site is for information purposes only. Canada International Student Magazine Inc (CISM) assumes no liability or responsibility for any inaccurate, delayed or incomplete information, nor for any actions taken in reliance thereon. The information contained about each individual, event or organization has been provided by such individual, event organizers or organization, or third parties without verification by us.

Any form of reproduction of any content on this website without the written permission of the publisher, is strictly prohibited. CISM is operated by Canada International Student Magazine Inc. a trademarked company; all rights reserved.