LANGARA COLLEGE

- Địa điểm: Vancouver, British Columbia
- Có 3 khoá học Chăm sóc cá nhân
- Có khoá học Tiếng Anh

VANCOUVER COMMUNITY COLLEGE

- Địa điểm: Vancouver, British Columbia
- Có 4 khoá học chăm sóc cá nhân

SOUTHERN ALBERTA INSTITUTE OF TECHNOLOGY

- Địa điểm: Vancouver, British Columbia
- Có 3 khoá học Chăm sóc cá nhân
- Có khoá học Tiếng Anh

FANSHAW COLLEGE

- Địa điểm: Vancouver, British Columbia
- Có 4 khoá học chăm sóc cá nhân

MANITOBA INSTITUTE OF TRAEDS AND TECHNOLOGY

- Địa điểm: Vancouver, British Columbia
- Có 3 khoá học Chăm sóc cá nhân
- Có khoá học Tiếng Anh