Quản trị Khách sạn -ngành nghề có tỷ lệ Tuyển dụng vượt mức sau Đại dịch ở Canada
| | | |

Quản trị Khách sạn -ngành nghề có tỷ lệ Tuyển dụng vượt mức sau Đại dịch ở Canada

Theo báo cáo thị trường lao động ở British Columbia, các vị trí liên quan đến quản lý khách sạn được liệt kê trong danh sách 10 công việc có nhu cầu cao nhất ở Vancouver. Khả năng tuyển dụng việc làm của Quản lý khách sạn thật sự là không thể tưởng tượng được…